عنوان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد چم شير
نویسنده (گان)
سيدزانيار سيدموسوي
لهراسب فرامرزي
مرتضي طبائي
هوشنگ گلباغي
چکیده مقاله
سد چم شير در حدود ۲۵ كيلومتري جنوب شهرستان گچساران در استان كهكيلويه و بويراحمد در دست ساخت مي باشد. محدوده مورد مطالعه در زون زاگرس پيش گودال مي باشد. به طور عمده سنگ هاي ساختگاه از سنگهاي آهک و مارن مي باشد. در اين پژوهش خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي توده سنگهاي ساختگاه سد مورد بررسي قرار گرفته است.بر اساس رده بندي ژئوتکنيکي توده سنگ (RMR) توده سنگهاي ساختگاه سد در رده نسبتاً خوب قرار گرفته است. همچنين از نقطه نظر شاخص کيفي سنگ (RQD) بر مبناي حفاريهاي اکتشافي صورت گرفته توده سنگ در مجموع از شرايط خوبي برخوردار است.در ارزيابي توده سنگ هاي ساختگاه با استفاده از شاخص مقاومتي زمين شناسي (GSI) توده سنگ هاي تگيه گاه راست و تکيه گاه چپ از وضعيت مناسبي برخوردار هستند.از نظر نفوذپذيري به جز 10 الي 15 متري از سطح زمين که داراي نفوذپذيري بالايي است از اين عمق به بعد نفوذپذيري توده سنگ هاي ساختگاه تا حد قابل قبولي کاهش پيدا مي کند. با توجه به نتايج بدست آمده کيفيت توده سنگ ساختگاه در کل خوب ارزيابي مي شود.

متن کامل مقاله