عنوان
بررسي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک سد رودبار لرستان با نگرشي بر پديده فرار آب از پي سد
نویسنده (گان)
محمد حسن رحيمي
محمد کشاورز بخشايش
ناصر عبدي
چکیده مقاله
منطقه مورد مطالعه در 100 کيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز و در زون زاگرس مرتفع واقع شده است که از نظر تکتونيکي بدليل وجود دو گسل اصلي زاگرس يکي از فعال ترين زون هاي تکتونيکي ايران مي باشد. همين امر سبب ايجاد درز و شکاف هاي فراوان در سنگ محدوده ساختگاه و کاهش کيفيت آن شده است. بنحوي که شاخص RQD بر مبناي حفاري هاي انجام شده شرايط مطلوبي ندارد. همچنين براساس رده بندي RMR کيفيت توده سنگ در تکيه گاه ها خوب و در پي نسبتا خوب است. سد رودبار لرستان از نوع سنگ ريزه اي با هسته رسي(ECRD) بوده و طول تاج سد 185 متر و ارتفاع از بستر رودخانه رودبار 156 متر مي باشد. بررسي هاي بعمل آمده حاکي از وجود مورفولوژي کوهستاني و پر شيب در منطقه مي باشد بنحوي که حدود80-70 درصد دامنه ها داراي شيب بيش از 30 درجه و 30% آنها شيب بيش از 45 درجه است. به منظور بررسي فرار آب از پي سد از نرم افزار Seep/w استفاده شد.

متن کامل مقاله