عنوان
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي و هيدروژئولوژي ساختگاه سد مخزني جاميشان
نویسنده (گان)


چکیده مقاله
ساختگاه سد مخزني جاميشان در جنوب غربي شهر سنقر، در يك منطقه دشتي- كوهپايه‌اي واقع شده¬است. منطقه مورد مطالعه در زون سنندج- سيرجان واقع شده¬است. از ويژگي¬هاي مهم محدوده¬ي ساختگاه سد مخزني جاميشان، دگرگوني و تكتونيك شديد حاكم بر منطقه است كه با شكستگي¬هاي بزرگ و راندگي‌هاي متعدد مشخص است و وضع ساختاري نسبتاً پيچيده‌اي را باعث شده¬است. آنچه دراين تحقيق مورد توجه قرار گرفته¬است، مطالعات زمين‌شناسي مهندسي و به طور اجمال ارزيابي رفتار هيدروليكي توده‌هاي سنگي دربرگيرنده محور و درياچه سد جاميشان است. در محدوده محور و درياچه سد گسل مخرب و قابل طرح مشاهده نشده¬است، لذا وجود گسل¬هاي با حركت گسلي منتفي است. جايگاه محور سد را سازند كنگلومراي آهكي ـ شيستي تشكيل داده¬است و اين واحد بصورت دگرشيب بر روي نهشته‌هاي فليشي قديمي قرار گرفته¬است. براساس نتايج حاصله، متوسط مقاومت فشار تك‌محورة سنگ بكر (UCS) 3/36 مگا پاسكال مي‌باشد. با توجه به مقاومت فشاري تك‌محوري ، سنگ جايگاه سد، جزء سنگ¬هاي با مقاومت متوسط ارزيابي مي‌گردد. طبق طبقه‌بندي RMR، مقدار اين شاخص در توده سنگ ساختگاه برابر 50 به¬دست مي‌آيد و توده سنگ پي سد مخزني جاميشان در كلاس III يعني سنگ نسبتاً خوب (Fair Rock) قرار مي-گيرد. شيب مورفولوژيكي دره جاميشان، عدم وجود دره‏هاي عميق در اطراف مخزن و زهكش‏ بودن رودخانه جاميشان، نشان‏دهنده آب‏بند بودن مخزن سد است.

متن کامل مقاله