عنوان
بررسي پايداري شيب¬هاي سنگي شهرک سراب چنگايي با استفاده از نرم افزار Rockplane
نویسنده (گان)
حديث پيري عالم
حميد مهرنهاد
فريبا کارگران بافقي
عبدالرضا نوريزدان
چکیده مقاله
براي تحليل شيب¬هاي سنگي سراب چنگايي از روش استريوگرافي استفاده شده است. در اين شيب¬ها ابتدا مطالعات درزه¬نگاري با استفاده از نرم افزار Dips کامل و نمودارهاي گل سرخي و کنتوري ترسيم شد. بر اساس ژئومتري شيب شکست¬هاي ممکن در شيب¬ها، شکست صفحه¬اي شناسايي شد. با انجام آزمايش¬هاي مقاومت تراکم تک محوره و برش مستقيم معيار شکست سنگ درزه دار به دست آمد و با استفاده از نتايج، ضريب اطمينان براي مناطق مختلف با استفاده از نرم افزار RocPlane تعيين شد.

متن کامل مقاله