عنوان
بهبود محاسبه حجم مصالح رودخانه¬اي با استفاده از روش ژئوفيزيک (مطالعه موردي رودخانه اعلا)
نویسنده (گان)
احمد زارعان
ساناز چايچي زاده
چکیده مقاله
استفاده از مصالح رودخانه¬اي در فعاليت¬هاي عمراني نقش بسزايي دارد. با اين حال تخمين صحيح اين منابع با روش¬هاي مدل¬سازي مرسوم قابل ارزيابي نيست و بايستي مطالعات اکتشافي مستقيم همچون حفر گمانه و نمونه برداري انجام داد. در اين ميان به دليل محدود بودن تعداد حفاري¬ها و ناهمگني¬هاي جانبي در توپوگرافي بستر رودخانه ، بر خطاي محاسبات مي¬افزايد. در اين مطالعه در کنار حفر 6 گمانه غير ريزشي در راستاي طول 3 کيلومتري رودخانه اعلا، 30 پروفيل ژئوفيزيک (ژئوالکتريک) با فواصل 100 متري در راستاي عمود بر محور رودخانه به روش آرايش شلومبرژه جهت تدقيق ناهمگني¬هاي جانبي برداشت گرديد. با تلفيق نتايج حاصل از اين دو روش محاسبه مطمئن¬تري از حجم آبرفت محدوده مورد نظر بدست آمد.

متن کامل مقاله