عنوان
بررسي منشأ و تغييرات کربن آلي محلول ( DOC) در منابع آب
نویسنده (گان)
حسين محمدزاده
zahra shirnezhad
چکیده مقاله
امروزه مي توان با اندازه گيري کربن آلي محلول ((DOC، که به عنوان يکي از شاخصهاي عمده ي کربن محلول در آب محسوب مي شود، به بررسي ميزان تغييرات کربن آلي محلول در منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و منشأ کربن پرداخت. DOC همچنين به عنوان يک آلاينده در منابع آبي نيز محسوب مي شود که در اين مقاله به شرح مختصري به اين موضوعات و اهميت آنها، پرداخته شده است.

متن کامل مقاله