عنوان
بررسي آثار زيست‌محيطي کروم در خاکهاي مناطق افيوليتي: مطالعه موردي منطقه داورزن ، غرب سبزوار
نویسنده (گان)
رضا شريفيان عطار
سيد علي مظهري
عليرضا مظلومي بجستاني
چکیده مقاله
ناحيه داورزن منطقه‌اي دشت مانند در جنوب نوار افيوليتي سبزوار را شکل مي¬دهد که از خاکها و رسوبات حاصل از هوازدگي و حمل و نقل ارتفاعات شمالي حاصل شده است. اين ارتفاعات از نظر ليتولوژي به دو گروه واحدهاي افيوليتي و واحدهاي سنگي ائوسن قابل تقسيم هستند. در اين مطالعه، 10 نمونه خاکي از بخشهاي مختلف منطقه از عمق 10 تا 20 سانتيمتري برداشت شده که در اين ميان شش نمونه از مناطق غير کشاورزي، سه نمونه از زمينهاي کشاورزي و يک نمونه نيز از مناطق مسکوني براي بررسي تأثير اين عوامل در توزيع ژئوشيميايي خاکهاي سطحي برداشت گرديده است. مطالعه انجام شده غلظتهاي بالايي از کروم را در خاکهاي سطحي منطقه نشان مي‌دهد که از بيشترين حد غلظت مجاز براي غلظت‌هاي زيست‌محيطي در تمام استانداردهاي تعريف شده، بالاتر مي‌باشد. بر اساس مطالعه انجام شده علت غني‌شدگي اين عنصر در خاک ، وجود توده‌هاي اولترامافيکي منطقه و هوازدگي و فرسايش و آبشويي اين عنصر از اين سنگها مي‌باشد. بنابراين آلودگي طبيعي با منشأ زمين‌زاد، و نيز مورفولوژي، نقش اساسي در ايجاد چنين غلظتهاي بالايي را در خاکهاي منطقه داشته است. بر اين اساس بررسي جنبه‌هاي زيست‌محيطي اين عنصر در تمام فعاليت‌ها شامل منابع آبي و کشاورزي، ضروري است. غير از سنگ‌هاي اولترامافيک و سرپانتيني مربوط به واحد افيوليتي که سنگ والد اصلي خاکهاي سطحي داورزن مي‌باشد، ساير سنگ‌هاي بستر، تأثير خاصي بر خصوصيات ژئوشيميايي نمونه‌هاي خاک نداشته است.

متن کامل مقاله