عنوان
بررسي لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دهلران
نویسنده (گان)
مسعود جودكي
علي فرضي پور صائين
همايون صفايي
ميلاد باسره
چکیده مقاله
شهر دهلران در 224 كيلومتري جنوب خاوري شهر ايلام و در مسير جاده ايلام به دزفول واقع گرديده و يكي از شهرهاي نفت خيز و مهم ايران محسوب مي شود. با مطالعه تاريخچه لرزه خيزي منطقه دهلران شاهد رويداد زمينلرزه هاي تاريخي و دستگاهي متعددي درشهرها و روستاهاي اين گستره از کشورمان هستيم که گرچه اغلب اين زمين لرزه ها داري شدت بالايي نيستند اما با توجه بافت سنتي، ساخت و سازهاي غير اصولي و عدم توسعه عمراني صحيح، زمين لرزه هاي با يزرگي كم نيز مي توانند خسارات جبران ناپذيري را به بار آورند. در اين پژوهش بررسي وضعيت لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه با بكارگيري روش تعيني و مطالعه گسل هاي فعال منطقه مدنظر بوده و هدف اصلي پژوهش مقابله با خطر زمين لرزه از طريق پي بردن به بيشينه بزرگي و بيشينه شتاب افقي زمين براي گسل هاي فعال منطقه مي باشد. بوسيله تصاوير ماهواره اي، داده هاي ژئوفيزيكي، نقشه هاي مختلف و مشاهدات صحرايي، گسل هاي بنيادي و فعال منطقه شناسايي شد. بوسيله روابط انتخاب شده بيشينه بزرگي محتمل براي هر گسل محاسبه شده و سپس با روابط كاهندگي مناسب بيشينه شتاب افقي زمين براي هر گسل محاسبه شد. گسل F1 با بزرگي محتمل 91/6 ريشتر و بيشينه شتاب افقي 3/0 و گسل F2 با بزرگي محتمل 83/6 ريشتر و بيشينه شتاب افقي 15/0به عنوان مخرب ترين گسل هاي منطقه معرفي مي شوند. نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند در مطالعات آمايش سرزمين، مقابله با مخاطرات زمين مانند زمين لغزش و رانش دامنه ها و نهايتا طراحي الگوي ساخت و ساز با حداقل آسيب پذيري مورد استفاده قرار گيرد.

متن کامل مقاله