عنوان
ارزيابي زمين شناسي مهندسي خاکهاي برجاي محدوده بالا دست سد اکباتان (همدان)
نویسنده (گان)
رقيه ابري
چکیده مقاله
منطقه اکباتان واقع درجنوب شرق شهر همدان، داراي خاك‌هاي باقيمانده ناشي از هوازدگي شيست‌ها مي باشد. با توجه به اهميت شناخت و پيچيدگي خاک در سازه‌هاي عمراني، شناخت خصوصيات ژئوتکنيکي خاک‌هاي برجاي منطقه اکباتان با توجه به وجود سد اکباتان لازم به نظر ميرسد. لذا بررسي‌هاي صحرايي و آزمون‌هاي آزمايشگاهي شامل: دانه‌بندي، درصد رطوبت، تعيين حدود آتربرگ، وزن مخصوص، نفوذپذيري، تراکم، برش مستقيم و آزمايش XRD بر روي نمونه‌هاي خاک هاي منطقه انجام شده‌است. با توجه به نتايج آزمايش XRD کاني اصلي خاک هاي مورد مطالعه کوارتز و کاني‌هاي رسي ايليت و کلريت مي‌باشند. با توجه به نتايج آزمايش‌ها و بر اساس طبقه‌بندي متحد خاک هاي محل هاي نمونه برداري ايستگاه اول(A) از نوع ماسه رسي (SC) ، ايستگاه دوم(B) رسي با حد رواني پايين (CL)، ايستگاه سوم(C) سيلتي با حد رواني پايين (ML) تشخيص داده شده‌است. خاک هاي مورد مطالعه داراي هدايت هيدروليکي پايين ميباشد.

متن کامل مقاله