عنوان
بررسي تغييرات آب¬هاي زيرزميني تحت تأثير ميدان¬هاي الکترومغناطيسي زمين با رويکردپيش¬بيني وقوع زلزله
نویسنده (گان)
نعمت حسني
احمد خورسندي آقايي
احمد رضائي
مريم رضائي
چکیده مقاله
مطالعات متعدد نشان مي¬دهند، آب زيرزميني موجود در لايه¬هاي پوسته زمين در هنگام زمين لرزه و پيش از آن دچار تحولات فيزيکي و شيميايي مي¬گردد که دستگاه¬هاي اندازه¬گيري آنها را ثبت مي¬نمايند. همچنين طبق مطالعات انجام شده امواج ميدان مغناطيسي زمين نيز در هنگام زمين لرزه و حتي پيش ار آن دچار نوساناتي مي¬گردد. ميدان مغناطيسي زمين ميداني است که از هسته دروني زمين گسترش يافته و تا محل برخورد با بادهاي خورشيدي ادامه دارد. شدت اين ميدان در نقاط مختلف زمين متفاوت است، به طوري که در نزديکي قطب¬ها بيشترين شدت و در خط استوا ضعيف¬ترين مقدار آن ثبت شده است. امواج ميدان مغناطيسي زمين که به عنوان پيش¬نشانگر قابل مشاهده هستند در 3 محدوده ULF, VLF , ELF (امواج با طول موج کوتاه) دسته بندي مي¬شوند. در اين مقاله کوشش شده است تا با انجام آزمايشات متعددي ارتباط مابين تغييرات ميدان¬هاي مغناطيسي و الکترومغناطيس زمين با تغييرات به وجود آمده در آبهاي زيرزميني بررسي گردد و نتايج حاصل از آن به عنوان يک پيش¬نشانگر زمين¬لرزه معرفي گردد. در اين آزمايشات حتي¬المقدور سعي گرديده تا نمونه¬ها با محيط واقعي همخواني داشته باشند. در نهايت پيشنهاداتي براي افزايش ميزان کارايي اين آزمايشات و بالابردن ضريب اطمينان از نتايج حاصله، ارائه مي¬گردد.

متن کامل مقاله