عنوان
مقايسه نتايج آزمايش بارگذاري بر خرده ذرات مجزا و نفوذ استاتيک جهت تخمين مقاومت فشاري تک محوري سنگ آهک
نویسنده (گان)
ابراهيم احمدي ششده
اکبر چشمي
چکیده مقاله
در اين مقاله، دو آزمايش بارگذاري بر خرده ذرات مجزا (SCS) و آزمايش نفوذ استاتيک (SRP) به عنوان آزمايش¬هايي ساده جهت تخمين UCS معرفي شده¬اند. نمونه¬هاي سنگي مورد آزمايش در اين تحقيق متشکل از 11 نمونه سنگ آهک ميکرايتي است که پس از تعيين UCS آنها، نمونه¬ها خرد و آماده سازي شده و آزمايش بارگذاري بر خرده ذرات و نفوذ استاتيک بر 630 خرده ذره در اندازه¬هاي 2، 3 و 4 ميليمتري انجام شده است. گرچه همبستگي پارامترهاي مقاومتي مربوط به خرده ذرات و UCS (87/0≤R2) و دقت تخمين بالا (بيش از 80 درصد) در هر دو روش نشان دهنده کارايي آنهاست ولي در عين حال دقت تخمين بالاتر مربوط به روابط به دست آمده از همبستگي UCS – SCSI نشان دهنده کارايي بيشرآزمايش SCS با وجود سادگي بيشتر است.

متن کامل مقاله