عنوان
مقايسه روش هاي تحليل قابليت روانگرايي و شرايط زمين شناسي خاک هاي ساحلي مطالعه موردي: سواحل جنوب شرق درياي خزر
نویسنده (گان)
سيده اعظم تقوي
حامد رضايي
چکیده مقاله
روش هاي متعددي براي تحليل پتانسيل روانگرايي خاک وجود دارد و هر کدام براي هر منطقه با توجه به داده هاي قابل اندازه گيري و شرايط زمين شناسي استفاده مي شود. در اين مقاله به شرايط زمين شناسي و نحوه رسوبگذاري خاک هاي مورد مطالعه توجه و تحليل گرديد. نتيجه اينکه نتايج آزمون نفوذ استاندارد، تراکم نسبي، حدود آتربرگ، همبستگي نسبتاً مناسبي با پتانسيل روانگرايي دارند. ساز و کار آزمون کاساگراند که براي تعيين حد رواني خاک ريز دانه به کار مي رود، تا حدي رفتار ديناميکي خاک را نشان مي دهد و رابطه بسيار نزديکي بين حد رواني(LL) با ضريب اطمينان حاصل از نسبت تنش هاي سيکلي وجود دارد. از نظر تئوري ممکن است خاک شرايط روانگرايي را داشته باشد، ليکن عوامل متعدد زمين شناسي بهم وابسته، قابليت روانگرايي را کنترل مي کنند.

متن کامل مقاله