عنوان
بررسي اثرات آلودگي ناشي از قبرستان وادي رحمت تبريز بر آبخوان منطقه
نویسنده (گان)
سيمزر محمدي
چکیده مقاله
قبرستان اصلي تبريز به دليل قرار گرفتن در ارتفاع زياد (نسبت به آبخوان دشت تبريز) و قرار گرفتن بر روي توفهاي آتشفشاني سهند مستعد انتشار آلودگي به آبخوان منطقه مي باشد. به منظور بررسي آلودگي هاي احتمالي منتشر شده از اين قبرستان 16 نمونه آب زيرزميني از چاهها، چشمه ها و قنات هاي داخل و اطراف قبرستان وادي رحمت (در دو مرحله) نمونه برداري شده و خواص فيزيکوشيميايي و ميکروبي آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آناليز هيدروشيمي نمونه هاي آب نشان داد که در نمونه هاي برداشت شده از داخل قبرستان، غلظت عناصري نظير کلسيم، منيزيم وسولفات بالاست که مقايسه آنها با نمونه زمينه نشان مي دهد، اين عناصر از محصولات واپاشي اجساد انسان مي باشند و غلظت بالاي آنها در نمونه هاي آب زيرزميني محل قبرستان حاکي از انتقال شيرابه ي ناشي از تجزيه ي اجساد به آبخوان مي باشد. نتايج آزمايش هاي ميکروبيولوژيکي نشان داد که به جز اشريشياکلي، کلوني هاي قابل توجهي در نمونه هاي کشت يافته در محيط EMB،TSA و Pour plate نمونه هاي برداشت شده از پايين دست قبرستان (نسبت به جهت جريان آب زيرزميني) وجود داردکه نشان دهنده ي انتقال آلاينده هاي ميکروبي از محل قبرستان به زمين هاي اطراف مي باشد. اين آلايندها قنوات منطقه را نيز که براي آبياري و حتي شرب استفاده مي شود آلوده کرده اند. عمق کم آب زيرزميني و بدنه نفوذپذير آبخوان که از جنس توفهاي سست آتشفشاني مي باشد و نيز حجم زياد دفن اجساد در اين قبرستان، باعث افزايش تاثير آلايندگي آن شده است.

متن کامل مقاله