عنوان
بررسي تغييرات فصلي غلظت نيترات در حوضه گرگانرود
نویسنده (گان)
سيده احمد طباطبايي
سيده اعظم تقوي
حامد رضايي
چکیده مقاله
حوضه گرگانرود يکي از حوضه هاي اصلي آبخيزاستان گلستان است که مساحتي حدود 1142هزارهکتار را شامل مي شود و بيشتر زمينهاي کشاورزي استان از آب هاي سطحي و زيرزميني موجود در اين حوضه تغذيه مي شوند. هدف از اين پژوهش، بررسي آلودگي در حوضه گرگانرود به نيترات و ارزيابي عوامل موثر بر غلظت آن است به اين منظور در فصل خشک (آبان ماه) و در فصل تر(ارديبهشت ماه) تعداد 191 نمونه آب از چاه هاي بهره برداري سطحي و عميق وچشمه ها با پراکنش مناسب برداشته شده است.که بيانگر اين است که در برخي از نقاط غلظت يون نيترات از حد مجاز آن براي مصارف شرب بالاتر مي باشد و به 110 ميلي گرم بر ليتر مي رسد. سپس براي ارزيابي عوامل موثر بر غلظت يون مذکور، با استفاده ازنرم افزارهايGIS نقشه هم نيترات براي فصول خشک وتر تهيه شده که مقايسه نتايج حاصله از دو فصل خشک و تر بيانگر اين است که در اغلب چاه ها به طور محسوسي غلظت نيترات در فصل تر کاهش پيدا کرده است. بنابراين مي توان اظهار نظر نمود که رقيق شدگي آب هاي زير زميني منطقه در اثر تغذيه سفره آب زير زميني دليل عمده کاهش نيترات در فصل تر بوده است.

متن کامل مقاله