عنوان
شبيه‌سازي انتقال آلاينده نيترات با استفاده از کد MT3DMS و تعيين محدوده‌ي خطر آلودگي شهري در دشت شاهرود
نویسنده (گان)
محدثه ولي زاده
هادي جعفري
چکیده مقاله
حفظ کميت وکيفيت منابع آب‌زيرزميني، مخصوصا در مناطقي مانند دشت شاهرود که آبهاي زيرزميني يکي از مهم‌ترين منابع تامين‌کننده‌ي آب آشاميدني و کشاورزي مي‌باشد، بسيار اهميت دارد. نيترات يکي از مهم‌ترين آلاينده‌هاي انساني در آب‌هاي‌زيرزميني در مناطق شهري وکشاورزي مي‌باشد. به منظور بررسي تاثير شهر شاهرود بر انتقال آلاينده‌ي نيترات و تعيين محدوده‌ي خطر آلودگي ناشي از آن در آبخوان شاهرود ابتدا مدل جريان آب‌زيرزميني با استفاده از کد MODFLOW و نرم‌افزار PMWIN در دشت شاهرود ساخته شد. سپس با استفاده از اطلاعات موجود و مطالعات پيشين انتقال آلاينده نيترات با استفاده از کد MT3DMS مدل‌سازي گرديد. بر اساس مدل ساخته شده آلاينده‌ي نيترات در برخي از قسمت‌هاي منطقه‌ي شهري و اطراف آن آلودگي نيترات در آب‌هاي زيرزميني وجود دارد که گسترش آن به مقدار زيادي به هدايت‌هيدروليکي منطقه و جهت وسرعت آب‌زيرزميني بستگي دارد.

متن کامل مقاله