عنوان
پيش بيني تاثير اجراي طرح فاضلاب بر سطح آب زيرزميني
نویسنده (گان)
زهرا تنديسه
چکیده مقاله
در اين تحقيق به بررسي ويژگي‌هاي هيدروژئولوژيکي شهر مشهد و تاثير اجراي طرح فاضلاب بر سطح آب زيرزميني پرداخته شده است. يکي از منابع عمده تغذيه آبخوان آبرفتي مشهد چاه‌هاي فاضلاب موجود در سطح شهر مي‌باشد. جهت پيش‌بيني تاثير تکميل پروژه جمع‌آوري فاضلاب، پس از جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از قبيل داده‌هاي پمپاژ، لاگ‌هاي حفاري مربوط به چاه‌ها، داده‌هاي سطح آب و داده‌هاي ژئوفيزيکي، مدل مفهومي آبخوان شهر مشهد با استفاده از روش عددي تفاضلات محدود و نرم افزار GMS7.1 شبيه سازي گرديد. مدل با استفاده از روش سعي و خطا و با استفاده از داده‌هاي مشاهده‌اي براي يک دوره يکساله 1388-1387 کاليبره شد. از آنجا که مدل در صحت سنجي (سال آبي 1389- 1388) از دقت مناسبي برخوردار بود انتظار مي‌رود نتايج بدست آمده به واقعيت نزديک باشد. سپس مقدار تغذيه از طريق چاه‌هاي فاضلاب بر اساس زمان بندي کوتاه مدت اجراي طرح از کل تغذيه حذف شد و ميزان تاثير آن بر سطح آب زيرزميني از طريق ترسيم نقشه هاي هم‌عمق سطح ايستابي قبل و بعد از اجراي طرح فاضلاب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيانگر افت سطح آب زيرزميني پس از اجراي طرح جمع‌آوري فاضلاب مي‌باشد.

متن کامل مقاله