عنوان
ارزيابي کيفيت آب رودخانه بشار براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعتي و بررسي عوامل مؤثر بر ويژگي‎هاي کيفي
نویسنده (گان)
زهرا آتش سودا
چکیده مقاله
رودخانه بشار يکي از رودخانه‎هاي مهم و دائمي استان کهگيلويه و بويراحمد و از سرشاخه‎هاي اصلي رودخانه کارون مي‎باشد. در اين مطالعه به منظور بررسي کيفيت آب اين رودخانه 16 نمونه آب در طول شاخه‎ي اصلي و شاخه‎هاي فرعي برداشت شد. غلظت کاتيون‎ها و آنيون‎هاي اصلي و همچنين TDS نمونه‎هاي آب با استفاده از روش‎هاي استاندارد اندازه‎گيري شد. بر اساس نتايج به دست آمده تيپ غالب نمونه‎هاي آب بي‎کربناته کلسيک مي‎باشد. غالب بودن آنيون بي‎کربنات و کاتيون کلسيم در نمونه‌هاي آب به علت انحلال سنگ‎هاي آهکي رخنمون يافته در منطقه (سازندهاي آسماري، آسماري- جهرم و پابده) مي‎باشد. تيپ آب در برخي ايستگاه‎ها به علت تخليه فاضلاب حوضچه‎هاي پرورش ماهي به بي‎کربناته سديک تغيير يافته است. بر اساس نمودار شولر تمام نمونه‎هاي آب از نظر شرب در رده‎ي خوب قرار مي‎گيرد. نمودار ويلکاکس نشانگر کيفيت مناسب آب براي مصارف کشاورزي است، ولي به سمت پايين‎دست رودخانه به علت افزايش سديم و EC ناشي از تخليه فاضلاب‎هاي پرورش ماهي، از کيفيت آب براي آبياري کاسته مي‎شود. کيفيت آب نمونه‎ها براي مصارف صنعتي، به علت خاصيت رسوب‎گذاري، نامناسب مي‎باشد.

متن کامل مقاله