عنوان
بررسي کيفيت آب رودخانه حبله‎رود (از سرشاخه نمرود تا دليچاي)، استان سمنان
نویسنده (گان)
فريده حيدرپور
چکیده مقاله
رودخانه حبله‎رود به‎عنوان يک منبع مهم آب سطحي در استان سمنان مطرح مي‎باشدکه نقش مهمي در تأمين آب کشاورزي و شرب شهر گرمسار و آرادان دارد. هدف از تحقيق حاضر ارزيابي کيفيت آب رودخانه حبله‎رود از سرشاخه نمرود تا دليچاي مي‎باشد. جهت انجام اين بررسي تعداد 17 نمونه آب از رودخانه برداشت گرديد و مقادير پارامتر‎هاي فيزيکوشيميايي شاملpH ,EC , غلظت کاتيون‎ها و آنيون‎ها در نمونه‎ها اندازه‎گيري گرديد. نتايج نشان مي‎دهند کهPH آب رودخانه در محدوده قليايي (14/8- 78/8) مي‎باشد. مقادير EC از بالادست به سمت پايين‎دست حوضه افزايش مي‎يابد. همخواني روند تغييرات کلسيم و سولفات، منشأ مشترک اين دو يون (کاني ژيپس) را معلوم مي‎سازد. حضور تشکيلات شور از جمله سازند قم در مسير رودخانه را مي‎توان عامل مهم افزايش سديم از بالادست به پايين‎دست رودخانه دانست. به طور کلي غلظت کاتيون‎ها و آنيون‎ها در محدوده قابل قبول جهت شرب مي‎باشد.

متن کامل مقاله