عنوان
بررسي تاثير تعداد و زمان سيکل¬ها برروي رفتار دوام¬پذيري ماسه سنگ¬هاي سازند آغاجاري در جنوب استان خوزستان
نویسنده (گان)
محمدحسين قبادي
مجتبي حيدري
بهروز رفيعي
ساجدالدين موسوي
چکیده مقاله
در اين تحقيق به منظور مطالعه رفتار دوام پذيري ماسه¬سنگ¬هاي سازند آغاجاري، 12 نمونه ماسه سنگ از جنوب استان خوزستان انتخاب گرديد. ويژگي¬هاي سنگ شناسي و خصوصيات فيزيکي آنها تعيين شدند. هم¬چنين، با هدف شناخت رفتار دوام¬پذيري اين سنگ¬ها در درازمدت،آزمايش دوام وارفتگي در 15 سيکل و چهار سيکل زماني 10، 25، 60 و 120 دقيقه انجام شد. نتايج اين پژوهش مبين آن است که دوام¬پذيري ماسه سنگ¬هاي موردآزمايش با خصوصيات فيزيکي و سنگ شناسي آنها در ارتباط است. به¬طوري که نمونه¬هايي که از سيمان شدگي بيش¬تر و تخلخل کمتر برخوردار هستند، شاخص دوام وارفتگي بزرگ¬تر دارند. هم¬چنين، با افزايش تعداد سيکل¬هاي تر و خشک شدگي شاخص دوام وارفتگي در نمونه¬هاي ماسه سنگي ضعيف به¬شدت کاهش مي¬يابد. نتايج آناليزهاي رگرسيوني نيز نشان داد که با افزايش زمان هر سيکل، شاخص دوام وارفتگي اين سنگ¬ها با پيروي از توابع خطي، نمايي، لگاريتمي و تواني کاهش مي¬يابند. بنابراين، به منظور ارزيابي و مدل¬سازي رفتار دوام¬پذيري سنگ¬ها در درازمدت، انجام آزمايش¬دوام وارفتگي با زمان¬هاي مختلف و در بيش ازدو سيکل، مي¬توانند مفيد باشند. هم¬چنين، با توجه به زمان کم مورد نياز جهت انجام آزمايش دوام وارفتگي با زمان¬هاي مختلف، اين روش مي¬تواند در الويت قرار گيرد.

متن کامل مقاله