عنوان
تجزيه و تحليل مشتقات بالاتر براي تفسير پروفيل با استفاده از پتانسيل خودزا
نویسنده (گان)
Elham zarinabadi
چکیده مقاله
يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که صنايع معدني در برخورد با سولفيدها و گرانيت‌ها با مواجه مي‌شوند برآورد عمق يک شي مدفون شده از آنومالي پتانسيل خودزاست.تفسير منطقه ازپردازش داده‌ها با استفاده از دستور تجزيه و تحليل مشتقات بالاتر به وسيله‌ي يک الگوريتمايجاد شده انجام شده ا ست عمق، فاکتور شکل را با استفاده از تجزيه و تحليل مشتقات بالاتربا استفاده از پتانسيل خودزا ميتوان تعيين کرد. اين برآوردآنومالي با استفاده از اينروش نشان مي‌دهد که نتايج به دست آمده ارتباط بسيار خوبي با داده‌ها و اطلاعات زمين‌شناسي منطقه دارد.

متن کامل مقاله