عنوان
بررسي عوامل زمين شناسي مهندسي ريزش تونل سنتي خط A متروي قم
نویسنده (گان)
محسن خداقلي
چکیده مقاله
خط A متروي قم با طول حدود 14 کيلومتر، با ترکيبي از روش مکانيزه و سنتي در حال حفاري است. در اين مطالعه به بررسي عوامل زمين شناسي مهندسي دو حادثه ريزش رخ داده در بخش تونل سنتي اين پروژه پرداخته مي¬شود. با توجه به اينکه سراسر مسير تونل خط A مترو قم از نهشته‎هاي آبرفتي دوران كواترنري تشکيل شده ، لايه¬هاي خاکي دربرگيرنده مسير تونل به چهار گونه زمين¬شناسي مهندسي يا واحد خاکي تفکيک شده¬اند که در مبحث اصلي به آن پرداخته شده است.

متن کامل مقاله