عنوان
کاليبراسيون راديومتري نسبي سنجنده‌هاي LISSIII و ASTER با استفاده از نمک‌زارهاي مناطق خشک
نویسنده (گان)
ياسر واعظي
مهدي محمد پور
چکیده مقاله
يکي از موضوعات اساسي در تحليل و پردازش‌هاي کمي داده‌هاي رقومي ماهواره‌اي، اطمينان از پايداري حساسيت راديومتري سنجنده پس از پرتاب به فضاست، دستيابي به چنين هدفي نيازمند کاليبراسيون راديومتري سنجنده ماهواره مي‌باشد. کاليبراسيون راديومتري فرايندي است که ولتاژ يا درجه روشنايي ثبت شده توسط سنجنده را به مقياس مطلق تابش تبديل نموده و رابطه بين درجه روشنايي و مقدار واقعي انرژي دريافتي را نشان مي‌دهد. روش‌هاي مختلفي براي کاليبراسيون راديومتري سنجنده‌ها پيشنهاد شده که مهم‌ترين آنها کاليبراسيون جايگزين مي‌باشد. در روش کاليبراسيون جايگزين از پديده‌هاي مرجع براي کاليبراسيون راديومتري سنجنده پس از پرتاب ماهواره استفاده مي‌شود. هدف از اين تحقيق، استفاده از نمک‌زارهاي مناطق خشک به عنوان پديده مرجع براي کاليبراسيون راديومتري نسبي باندهاي انعکاسي سنجنده‌هاي LISSIII و ASTER به روش کاليبراسيون جايگزين مي‌باشد. بدين منظور از نمک‌زارهاي مناطق خشک دامغان، کاشان و مهارلو براي کاليبراسيون راديومتري نسبي باندهاي انعکاسي سنجنده‌هاي مذکور استفاده شد. ابتدا ويژگي‌هاي نمک زارهاي مورد مطالعه بر اساس تحقيقات قبلي، مطالعات ميداني و داده هاي ماهواره‌اي موجود ارزيابي گرديد، سپس براي کاليبراسيون راديومتري نسبي هر يک از باندهاي مرئي و مادون‌قرمز‌نزديک سنجنده‌هاي مذکور انتخاب شدند. با استفاده از روابط کاليبراسيون، اطلاعات موجود در فايل‌هاي راهنما و همچنين ضرايب کاليبراسيون سنجنده‌هاي مورد استفاده، بازتاب طيفي نمک‌زارها در باندهاي مرئي و مادون‌قرمز‌نزديک محاسبه شده و همبستگي بين درجه روشنايي و بازتاب طيفي ارزيابي شد. نتايج نشان داد که باندهاي مرئي و مادون‌قرمز‌نزديک سنجنده ماهواره مي توانند با استفاده از نمک‌زارهاي مناطق خشک کاليبره شوند.

متن کامل مقاله