عنوان
ارزيابي آزمايش نفوذ فک بارگذاري در نمونه هاي آهکي بسيار کوچک براي تعيين مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر
نویسنده (گان)
بهمن بهلولي
مهدي موسوي
محمد هفتاني
محمد رضا ملکي جوان
چکیده مقاله
در اين مقاله، آزمايش نفوذ بعنوان يکي از روش هاي غيرمستقيم تعيين مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر (UCS) با استفاده از نمونه هايي سنگ آهک با ابعاد بسيار کوچک (کوچکتر از 5 ميليمتر) توسعه داده شده است. در اين آزمايش، نمونه هاي خرده حفاري يا خرده سنگي در قالب هايي از چسب رزين- اپوکسي قرار داده شده و از طريق فک هايي به قطر يک ميليمتر بصورت قائم بر سطح صيقل داده شده نمونه ها، بارگذاري مي شوند. از نمودار نيرو- جابجايي حاصله، پارامترهاي نفوذ (مدول نفوذ و نيروي انتقال بحراني) براي توسعه رابطه اي با هدف پيش بيني UCS استخراج مي شوند. نتايج آزمايش ها و بررسي هاي صورت گرفته نشان دادند که مقادير پارامترهاي نفوذ به شدت به اندازه نمونه هاي خرده سنگي وابستگي دارند. از اينرو براي حذف اثر اندازه از پارامترهاي نفوذ، از بين فاکتورهاي شکل و اندازه مختلف، نسبت قطر بر حسب mm/mm بعنوان فاکتور نرمالايز کننده ارائه شده است. با ترسيم نمودار پارامترهاي نفوذ نرمالايز شده در برابر UCS، روابط همبستگي در حالت خطي و نمايي به ترتيب با ضرايب همبستگي بيش از 74/0 و 85/0 ارائه شده است. روابط پيشنهادي با استفاده از نمونه هاي جديد مورد ارزيابي قرار گرفته که نشان دهنده همخواني بسيار خوب (بيش از 90 درصد مشابهت) بين مقادير UCS اندازه گيري شده و محاسبه شده است. همچنين با استفاده از روش هاي آماري حداقل تعداد نمونه مورد نياز براي دستيابي به مقدار ميانگين قابل قبول از آزمايش هاي نفوذ بر روي يک نمونه و محدوده کاربرد روابط پيشنهادي تعيين شده است.

متن کامل مقاله