عنوان
خوشه بندي بافت خاک در غرب مشهد و بررسي روابط فيزيکي هر خوشه
نویسنده (گان)
مهين اعتمادي فر
ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
منطقه بررسي شده در غرب مشهد قرار دارد. با توجه به ساخت و ساز و سرمايه گذاري هاي کلان در اين منطقه از مشهد در اين راستا و نيز مسائلي مانند خطر پذيري اين قسمت از شهر شناخت ساختگاه امري بسيار ضروري و اجتناب ناپذير ميباشد. براي انجام اين خوشه بندي ابتدا اطلاعات ژئوتکنيکي از مناطق مختلف بخش غربي شهر مشهد جمع آوري گرديده است. براي دست يافتن به طبقه بندي با دقت مناسب، هر کدام از اين روشها در نرم افزار MATLAB با معرفي تعداد زيادي كلاس آموزشي خاك مورد مقايسه قرار گرفت. پس از مقايسه طبقه بندي هاي مختلف با ارزيابي دقت آنها با تشكيل جدول ماتريس خطا بهترين طبقه بندي با دقت بالا انتخاب گرديد. بر اين اساس از روش تحليل خوشه ايK ميانگين به منظور طبقه بندي خاک و ارائه ويژگيهاي فيزيکي مشابه هر طبقه استفاده شده است. بر اساس اين روش خاکها در دو محدوده متفاوت از نظر عمق (5-0) در 4 خوشه مختلف با بيشترين درجه شباهت به يکديگر خوشه بندي شده است.

متن کامل مقاله