عنوان
ايجاد بانک اطلاعات ژئوتکنيکي خاکهاي غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس
نویسنده (گان)
مهين اعتمادي فر

ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
چکيده : شناسايي دقيق مشخصات خاک يکي از مهمترين امور در طراحي و اجراي پروژه هاي شهري مي باشد.دسترسي سريع به اطلاعات مفيد ژئوتکنيکي خاک سبب کاهش هزينه و زمان انجام پروژه مي شود.در مطالعه حاضر اطلاعات بيش از گمانه 190حفاري شده در غرب شهر مشهدگردآوري و در بانک اطلاعات طراحي شده ذخيره شده است.براي اين منظور از نرم افزار اکسسMicrosoft Access)) استفاده شده است.داده هاي مورد استفاده در اين بانک شامل دانزيته و درصد رطوبت خاک، خصوصيات خميري شامل حد رواني و حد خميري، خصوصيات مکانيکي خاک شامل اصطکاک و چسبندگي مصالح، عدد نفوذ استاندارد، اطلاعات شيميايي خاک شامل درصد کلر و سولفات . ميزان قلياييت خاک،درصد عبوري از الک 200، عمق و مختصات هر گمانه مي باشد. مزاياي اين بانک اطلاعات مي توان به گسترش پذيري، ارائه نقشه ¬هايي از شهر،جست و جو اطلاعات در مناطق مختلف و همچنين پيش بيني پارامتر¬هاي خاک در مناطق فاقد اطلاعات اشاره نمود.

متن کامل مقاله