عنوان
بررسي وضعيت آبهاي زيرزميني دشت گوهرکوه با استفاده از Arc Gis
نویسنده (گان)
ضياءالدين مهردادي
چکیده مقاله
حوضه گوهرکوه در منتهي اليه جنوب شرقي حوضه آبريز کوير لوت قرار گرفته است. اين منطقه در بخش غربي کوه تفتان و در حدود 170 کيلومتري جنوب غرب زاهدان قرار گرفته است. اقليم اين منطقه براساس روش طبقه بندي آمبرژه از نوع بياباني معتدل تعيين شده است. از ديدگاه زمين شناسي در محدوده گسترش، گدازه ها و نفوذي هاي آتشفشاني بخشي از سازندهاي مربوط به ترشيري را در حوضه آبريز پوشانده است. تحرک هاي تکتونيکي باعث ايجاد گسل ها و درزه ها و شکاف هاي نسبتاً فراوان در مجموعه سازندهاي زمين شناسي حوضه آبريز گرديده است. رسوبات آبرفتي که منبع اصلي ذخيره ي آب زيرزميني در منطقه هستند، سازندگان اصلي آبخوان گوهرکوه را تشکيل مي دهند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي وضعيت آبهاي زيرزميني دشت گوهرکوه با استفاده ازنرم افزار (Arc Gis) است. روش پژوهش بر اساس، تحقيق، جمع آوري اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه اي، ميداني و نرم افزاري (Arc Gis) است. پس از شناسايي و ارزيابي آبهاي زيرزميني و ويژگيهاي زمين شناسي منطقه با استفاده از داده هاي (چاههاي منطقه) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پارامترهاي مؤثّر در تخليه و تغذيه آبخوان در معادله بيلان مقدار تغييرات حجم مخزن آب زيرزميني برابر 89/9- ميليون متر مکعب به دست آمد که نمايانگر بيلان منفي آب زيرزميني دشت گوهرکوه است.

متن کامل مقاله