عنوان
اعتبار سنجي نتايج آزمايش نفوذ استاندارد در تعيين شاخص هاي طراحي (مطالعه موردي، مجتمع تجاري-پزشکي استقلال کرمان)
نویسنده (گان)
Shakiba merrikhi
علي اروميع اي
چکیده مقاله
آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) از جمله آزمايش هاي متداول و ساده در اندازه گيري خصوصيات ژئوتکنيکي خاک به شمار مي آيد و کاربرد گسترده در فعاليت هاي عمراني دارد. از نتايج اين آزمايش مي توان خصوصيات مهندسي خاک و شاخص هاي طراحي را براي يک سازه تعيين کرد. باتوجه به اهميت تفسير داده هاي اين آزمايش و اعتبار سنجي نتايج آن لازم است ديگر آزمايش هاي متداول مکانيک خاک صورت گرفته و نتايج نسبت به يکديگر مقايسه و مورد ارزيابي قرار گيرند. در اين مقاله نتايج آزمايش نفوذ استاندارد و ديگر آزمايش هاي انجام شده بر روي نمونه خاک ها در ساختگاه مجتمع تجاري استقلال کرمان مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند. بررسي ها نشان مي دهند باتوجه به تأثير عوامل مختلف در محاسبه عدد نفوذ استاندارد (N)، نتايج آزمايش SPT نمي تواند به تنهايي خصوصيات مهندسي خاک را مشخص کند و استفاده از روابط تجربي نمي تواند شاخص هاي مورد نياز براي طراحي را تعيين کند. نتايج مطالعات لرزه نگاري و نتايج آزمايش برش مستقيم که به ترتيب در شرايط طبيعي زمين و بر روي نمونه هاي دست نخورده انجام پذيرفته نتايج واقعي تري را نسبت به نتايج محاسبه شده از عدد نفوذ استاندارد نشان مي دهند.

متن کامل مقاله