عنوان
تاثير زمين ريخت شناسي ديرين بر احتمال وقوع لغزش هاي عميق در نهشته هاي ولكانيكي، مطلالعه موردي: گردنه صائين (جاده اردبيل- سراب)
نویسنده (گان)
فرهاد شهيدي
غلامرضا شعاعي
مصطفي محمدي واوسري
چکیده مقاله
بررسي مناطقي كه از لحاظ زمين شناسي و زمين ريخت شناسي مستعد وقوع زمين لغزش هستند در تمام پروژه هاي عمراني بويژه سازه هاي خطي امري ضروري مي باشد. اگر منطقه مورد نظر داراي شواهد متعدد رخداد زمين لغزش هاي قديمي باشد، اهميت اين مسئله دوچندان مي شود. زمين لغزش ١٦ خرداد سال ١٣٨٤ كه در منطقه ولكانيكي (گردنه صائين) در حدفاصل جاده نير- سراب رخ داده مثال خوبي براي اين مطلب است. عوامل مختلفي در ايجاد اين زمين لغزه نقش داشته اند كه از جمله مي توان به عوامل زمين شناسي (ليتولوژي و ساختار زمين شناسي)، ضخامت و بافت خاك و سنگ هاي سست، درصد پوشش گياهي، كاربري زمين ها، ميزان پستي و بلندي، شيب دامنه، و بالاخره آب هاي زير زميني اشاره نمود. بدين منظور براي مشخص كردن يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در وقوع لغزش، ٥ گمانه حفاري شده در محل بررسي گرديد و با استفاده از شواهد سطحي چينه اي، انطباق چينه شناسي لايه هاي درگير در لغزش انجام پذيرفت. مطالعات انجام شده نشان داد كه يكي از عوامل محتمل وقوع لغزش شرايط محلي زمين ريخت شناسي ديرين و وجود يك محدوده فروافتاده با تغييرناگهاني ضخامت خاك و سنگ لغزيده در محل لغزش بوده است. چنين فروافتادگي سبب زهكش شدن آب هاي عمقي از منطقه بالادست و در طول زمان بسوي زمين لغزش گردنه صائين شده و در نتيجه باعث تشكيل زون هوازده ولكانيكي مستعد چنين لغزش بزرگي شده است.

متن کامل مقاله