عنوان
بررسي کيفيت آب هاي زيرزميني آبخوان آبرفتي دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزي و صنعت
نویسنده (گان)
فائزه داودي
حسين محمدزاده
چکیده مقاله
بررسي کيفيت منابع آب زيرزميني اهميت ويژه اي براي تعيين کيفيت آب جهت مصارف گوناگون (شرب، کشاورزي و صنعت) دارد. در اين تحقيق، جهت بررسي خصوصيات شيميايي آب زيرزميني دشت بجنورد به منظور مصارف شرب، کشاورزي و صنعت از آناليز شيميايي 14 نمونه آب زيرزميني برداشت شده در شهريور ماه 1391 استفاده شده است. بررسي کيفيت آب زيرزميني جهت مصارف فوق براساس دياگرام شولر، دياگرام ويلکوکس و ضريب اشباعيت لانژليه با استفاده از نرم افزار Chemistry صورت پذيرفت. همچنين نقشه تغييرات مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت (GQI) نيز با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3تهيه شد. نتايج نشان مي دهد که کيفيت آب زيرزميني دشت از نظر شرب براساس دياگرام شولر و شاخص GQI از متوسط تا قابل قبول متغيير است. از لحاظ کشاورزي اکثر نمونه ها در ردهC3-S1 قرار گرفته و قابل استفاده هستند. همچنين از لحاظ صنعتي اکثر نمونه ها رسوب گذار مي باشند.

متن کامل مقاله