عنوان
تعيين فرکانس تشديد خاک با استفاده از آناليز زمان-فرکانس در منطقه درگهان قشم
نویسنده (گان)
سيده زينت حسيني
احمد سديد خوي
مهرداد فتوحي مهر
چکیده مقاله
رسوبات نهشته شده در منطقه درگهان قشم، رسوبات کواترنر و از جنس ماسه و سيلت ميباشد. اين منطقه داراي لرزهخيزي بالايي ميباشد، در سالهاي اخير نيز زلزله با بزرگي Mw=6 در شهريور سال 1384 در منطقه روي داد که خسارات زيادي بر جاي گذاشت، که اين موضوع اهميت مطالعه لرزهخيزي را در منطقه نشان ميدهد. يکي از بهترين روشها براي دست يافتن به اطلاعات حوضه رسوبي استفاده از نويزهاي محيطي (ميکروترمورها) ميباشد. روش معمول که به روش ناکامورا (1989) شناخته شدهاست، بر پايهي محاسبه نسبت طيفي بين مولفههاي افقي و قائم ميکروترمورها ( نسبت H/V ) در سطح زمين به منظور محاسبه فرکانس تشديد خاک و محاسبه ضريب تقويت موج در ساختگاه مورد نظر است. براي اين منظور از رکوردهاي تک ايستگاهي سه مولفهاي استفاده ميشود و فرکانس تشديد خاک و ضريب تقويت خاک محاسبه ميگردد. روشي که در اينجا مطرح ميگردد، استفاده از تبديل موجک پيوسته براي بدست آوردن دقيقتر فرکانس تشديد خاک ميباشد. اساس کار حذف اثر SH از روي رکورد ميکروترمور با استفاده از تبديل موجک P_SV در کل سيگنال و محاسبه نسبت H/V و به طبع آن محاسبه فرکانس تشديد خاک ميباشد. براي دستيابي به اطلاعات بهتر، به توجه به اطلاعات گمانه که در اختيار است، به محاسبه منحني بيضيواري موج ريلي پرداخته ميشود. با در اختيار داشتن منحني قطبش(نسبت طيفي H/V ) و منحني بيضيواري موج ريلي ، فرکانس تشديد خاک محاسبه شده و با روش کلاسيک مورد مقايسه قرار گرفته است.

متن کامل مقاله