عنوان
تحليل پايداري مخزن بالادست نيروگاه تلمبه- ذخيره¬اي سد آزاد با استفاده از تصاوير استريوگرافيک
نویسنده (گان)
هوشنگ گلباغي
علي مرادزاده
محمد اسماعيل نيا عمران
محمدرضا شاهورديلو
چکیده مقاله
براي تحليل پايداري شيرواني¬ها روش¬هاي مختلفي ارائه شده كه با توجه به كاربري شيرواني و امكانات موجود بهترين روش ممكن انتخاب مي شود. از ميان روش¬هاي ارائه شده مدلسازي عددي مي تواند بهترين نتيجه را در اختيار قرار دهد ولي براي تعريف دقيق نوع مدلسازي مي بايست ديد اوليه¬اي نسبت به منطقه داشت تا بر اساس نوع شكست هاي موجود و نيز با توجه به پيوسته يا ناپيوسته بودن محيط اقدام به مدلسازي كرد. در شيرواني مشرف بر ساختگاهopen pit نيروگاه تلمبه ذخيره¬اي سد آزاد، ابتدا بر اساس برداشت هاي صحرايي ناپيوستگي¬هاي عمده و موثر در وقوع شكست با استفاده از نرم افزار DIPS معرفي و با توجه به ژئومتري شيب، نوع شكست احتمالي نواحي مختلف شيرواني تشخيص داده شده است. بر روي نمونه هاي درزه دار منطقه آزمايش برش مستقيم براي تعيين ضريب چسبندگي، زاويه اصطكاك و مقاومت برشي درزه انجام گرديده و با استفاده از نتايج حاصل، اطلاعات در دسترس و نوع شكست هاي ممكن، تحليل پايداري در شيرواني انجام شده است

متن کامل مقاله