عنوان
تعيين سطح آب زيرزميني با روش لرزه اي انکساري و مقايسه آن با نتايج ژئوالکتريک در منطقه شهرک صنعتي عطار، نيشابور
نویسنده (گان)
حسن علي زاده دربندي عليا
سيد کيوان حسيني
چکیده مقاله
دراين مطالعه از روش لرزه اي انکساري در تعيين سطح آب زيرزميني استفاده شد. منطقه مورد مطالعه در 20 کيلومتري جنوب غربي شهرنيشابور واقع شده است و به لحاظ زمين شناسي از پهنه هاي رسي،مانداب هاي نمکزار و رسوبات آبرفتي کواترنر تشکيل شده است. با استفاده از روش لرزه اي انکساري دو پروفيل با آرايش خطي به طول 34.5 متر و تعداد 24 ژئوفون، برداشت گرديد. پردازش و تفسير داده هاي لرزه اي بر روي دو نوع موج فشارشي و برشي صورت پذيرفت. نتايج بدست آمده از پردازش امواج فشارشي نشان دهنده دو لايه با سرعت هاي 448و 1502 متر بر ثانيه مي باشد ولي در مقابل، پردازش امواج برشي نشان دهنده تنها يک لايه با سرعت 240 متر بر ثانيه است. لذا با استفاده از نتايج بدست آمده ، تا عمق حدود 10 متري، تنها يک لايه زمين شناسي که سطح اشباع مايع در عمق 5 متري آن قرار گرفته است را تعيين نموده ايم. درمنطقه مورد نظر مطالعات ژئوالکتريک نيز انجام شده ولي به علت تغييرات کم در مقاومت ويژه لايه هاي زير سطحي، تعيين سطح آب زيرزميني با دقت بالايي امکان پذير نگرديده است. که دليل اين امر را مي توان در بالا بودن رسانايي آب (شوري بالا) فرض نمود. مشاهدات مستقيم از نوع آب و عمق سطح آب توسط گمانه هاي اکتشافي، نتايج مطالعات ما را تأئيد مي کند.

متن کامل مقاله