عنوان
ارزيابي نتايج آزمايش CPTu در تشخيص پروفيل خاک (مطالعه موردي)
نویسنده (گان)
زهرا عزالدين
اکبر چشمي
کاظم مرادي هرسيني
چکیده مقاله
از آنجا که تشخيص نوع خاک يکي از بخشهاي اصلي در شناساييهاي محلي است، ارزيابي کاربرد ابزارهاي موجود براي تعيين نوع خاک، بسيار مهم است. براي تشخيص خاک آزمايشهاي برجا و آزمايشگاهي وجود دارد. اخذ نمونه و انجام آزمايشهاي شناسايي، روشي آزمايشگاهي براي طبقه بندي خاک است. در کنار اين روش استفاده از آزمايش نفوذ مخروط با اندازه گيري فشار آب منفذي (CPTu) روشي برجا براي شناسايي و طبقه بندي خاک ميباشد که بدليل ساده بودن، سرعت و دقت بالا امروزه کاربرد وسيعي در مطالعات ژئوتکنيک پيدا کرده است. انجام اين آزمايش در مصالح ريزدانه و ماسه اي امکان پذير است؛ ليکن در مصالح درشت دانه داراي محدوديتهايي ميباشد. طبقه بندي خاک در آزمايشگاه براساس اندازه دانه ها صورت ميگيرد حال آنکه طبقه بندي خاک با توجه به نتايج آزمايش CPTu بر مبناي رفتار خاک ميباشد. روشهاي متعددي براي تشخيص پروفيل خاک بر مبناي نتايج آزمايش CPTu وجود دارد. روش ارائه شده توسط روبرتسون (Robertson, 1990) يکي از معروفترين آنهاست. در اين مقاله نتايج آزمايشهاي آزمايشگاهي انجام شده بر روي 359 نمونه خاک که مربوط به 4 ناحيه در جنوب کشور ميباشند، با نتايج بدست آمده از روش روبرتسون مقايسه شده است. نتايج مقايسه نشان ميدهد نمودار پيشنهاد شده توسط روبرتسون براي مصالح رسي و ماسه اي از دقت بيشتري نسبت به مصالح سيلتي برخوردار است، علاوه بر آن، نمودار مبتني بر نسبت اصطکاکي، نسبت به نمودار مبتني بر فشار منفذي، با دقت بيشتري پروفيل خاک را تشخيص ميدهد.

متن کامل مقاله