عنوان
زمين شناسي مهندسي و مجاري كارستي ساختگاه سد تغذيه مصنوعي گوهركوه
نویسنده (گان)
محمد امين ميرشهركي
چکیده مقاله
سد خاكي گوهر كوه با هسته رسي در استان سيستان و بلوچستان و در بخش غربي كوه تفتان، در حدود 170 كيلومتري جنوب غرب زاهدان و 65 كيلومتري شمال غربي شهر خاش قرار دارد. هدف ار انجام اين تحقيق، بررسي وضعيت ژئوتكنيكي و زمين شناسي، براي احداث سد و بررسي شواهدي مبني بر وجود مجاري كارستي در منطقه مورد مطالعه مي باشد. بازديد هاي صحرائي نشان داد که اين سد بر روي رسوبات آبرفتي كواترنري با ضخامت تقريبي 50 متر قرار گرفته است. بر اساس نتايج آزمايش لفران اين رسوبات نفوذ پذيري نسبتاً متوسط دارند. نتايج آزمايشات SPT مسئله روانگرايي در محدوده ساختگاه سد را منتفي نمود. با توجه به وجود حفرات كارستي در سطوح سنگ هاي آهکي مجاور و ايجاد فروچاله در مخزن سد، احتمال فرار آب در تونل هاي كارستي دور از انتظار نيست. اين امر هدف از ساخت سد به منظور تغذيه مصنوعي آبخوان آب زيرزميني را احتمالاً با مشکل روبرو خواهد ساخت.

متن کامل مقاله