عنوان
عمليات اجرايي و کارآيي تزريقات پرده آب‌بند سد شهر بيجار
نویسنده (گان)
جعفر رهنماراد
فردين خاموشيان
محسن مهر مطلق
چکیده مقاله
سد مخزني شهر بيجار، سومين سد اجرا شده از نوع سنگريز رويه بتني در ايران مي‌باشد. ساختگاه سد در منطقه اي جنگلي در 8 كيلومتري از آبادي شهر بيجار از توابع امامزاده هاشم واقع در حدود 35 كيلومتري شهر رشت مي‌باشد. هدف از ساخت سد مخزني شهر بيجار تامين آب شرب مورد نياز 70% جمعيت شهرهاي عمده استان گيلان مي باشد. سد سنگريز رويه بتني، يكي از انواع سدهاي سنگريز بوده كه يك رويه بتني در بالادست آن، همانند آب‌بند عمل نموده و مانع از عبور آب به طرف پايين‌دست مي‌شود. نتيجه گمانه هاي كنترلي حفر شده، بيانگر پرشدگي كامل درزه ها با دوغاب سيمان، اخذ لوژن هاي زير 2 و خورندهاي زيرkg/m 50 بوده است. بديهي است افزايش عمق پرده و حفر گمانه هاي پرده با شيب و آزيموت تدقيق شده، نقش موثري در حصول نتايج مثبت داشته است. نظر به تحليل عددي صورت گرفته، ملاحظه مي‌گردد مقدار نشت محاسبه شده از محاسبات تراوش سه بعدي حدود 14% از مقدار نشت مخزن كه در مطالعات برنامه‌ريزي منابع آب به ميزان 94/0 ميليون متر مكعب در سال در نظر گرفته شده است، كمتر مي‌باشد. طول پرده تزريق در محدوده زير سرريز به ميزان حدود 50 متر در تكيه گاه راست به صورت متصل و دوخته شده به شيل، به اندازه كافي طولاني انتخاب شده است.

متن کامل مقاله