عنوان
نگرشي بر ارتباط بين شروع زمين‌لغزش‌هاي کم‌عمق و الگوي بارندگي در حوزه آبريز رودخانه‌هاي تجن و نکارود (شرق مازندران)
نویسنده (گان)
غلامرضا شعاعي
مصطفي محمدي واوسري
فرهاد شهيدي
چکیده مقاله
عامل اصلي تحريک زمين¬لغزش‌ها در شرق مازندران رخداد‌هاي بارندگي است. آستانه بارندگي براي لغزش‌هايي که در اثر بارندگي تحريک شده‌اند، با استفاده از 23 رخداد بارندگي که در دوره 6 ماهه دوم سال 1391 در شرق مازندران (با ميانگين بارندگي ساليانه 3/647 ميليمتر) رخ داده‌اند، مشخص شده است. 15 رخداد از 23 رخداد بارندگي مورد مطالعه از نوع کوتاه يا ميان‌مدت است که موجب بروز ده‌ها زمين‌لغزش شده‌اند. آستانه به مرز پاييني داده بارندگي‌هاي محرک لغزش مماس شده و به صورت I= -0.0209D + 1.6933 بيان مي‌شود که I شدت بارندگي بر حسب ميليمتر بر ساعت و D مدت بارندگي بر حسب ساعت است. بارندگي‌هاي محرک لغزش با تعداد ميانگين 2/20 لغزش در هر ماه رخ داده‌اند. لغزش‌هايي که توسط رخدادهاي بارندگي ميان‌مدت و بعضا همراه با نبودهاي کوتاه بارش، تحريک شده‌اند عموما از نوع لغزش‌هاي کم‌عمق و جريان‌هاي واريزه‌اي هستند. در صورتي که رخداد‌هاي بارندگي طولاني که شدت کم‌تري دارند موجب لغزش‌هاي عميق‌تري هم مي‌شوند.

متن کامل مقاله