عنوان
تاثيرات هيدرو¬ژئو¬شيميايي منطقه افيوليتي شمال شرق تربت حيدريه بر کيفيت آب هاي زيرزميني منطقه گرماب-آبدارو
نویسنده (گان)
Ali ghasemi
مرتضي رزم آرا
چکیده مقاله
پارامترهاي فيزيكي و شيميايي شامل EC،T.D.S ،pH ،T ،K+ ، Mg2+، Ca2+، Na+، SO42-، HCO3- و Cl- با نمونه¬برداري از آب¬هاي منطقه گرماب-آبدارو به منظور بررسي تاثيرات سنگ¬هاي افيوليتي و سرپانتينيتي بر کيفيت منابع آب منطقه مورد اندازه¬گيري قرار گرفت. با رسم نمودار Piper مشخص شد سه نمونه داراي رخساره Mg-Cl، سه نمونه داراي رخساره Mg-HCO3 و دو نمونه Na-Cl مي¬باشند به دليل غني¬بودن افيوليت¬هاي منطقه (بويژه سنگهاي سرپانتينيتي و اولترامافيکي) از Cr، اين سنگها، منبع اصلي Cr در آب¬هاي زيرزميني منطقه محسوب مي¬شوندوفور اکسي-هيدروکسيدهاي آهن و اکسيدهاي منگنز (به عنوان پذيرنده¬هاي الکتروني) در اغلب مناطق مورد مطالعه، موجب اکسيدشدن Cr (III) به Cr(VI) در حد قابل توجهي شده است. عمده فرآيند موثر بر هيدروشيمي آب¬هاي منطقه، هوازدگي سنگهاي فرومنيزين در کمپلکس افيوليتي است که خود علت ميزان بالاي کلر، منيزيم، بيکربنات و نيز بالا بودن pH و T.D.S در آب¬هاي منطقه مي¬باشد. نمونه¬هاي برداشت¬شده از اطراف معادن کروميت داراي شوري بالا، HCO3-، Cl-، Mg2+، pH، T.D.S و EC بالاتر از حد مجاز شرب و کشاورزي مي¬باشند. در اين تحقيق همچنين با محاسبه ضريب اشباعيت لانژليه SI)) کيفيت منابع آبي مورد مطالعه ، جهت مصارف صنعتي خورنده تشخيص داده¬شد.

متن کامل مقاله