عنوان
ارزيابي تاثير سازند¬هاي زمين شناسي بر کيفيت منابع آب حوزه آبريز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوي
نویسنده (گان)
Ali ghasemi
غلامر ضا لشکري پور
علي بني اسدي
محمد جعفر حسنکي
محمد جواد نعمت اللهي
چکیده مقاله
حوزه آبريز شورلق بخشي از شهرستان سرخس مي¬باشد. جهت بررسي کيفيت شيميايي منابع آب حوزه، از 13 نقطه از منابع آب زير زميني حوزه نمونه¬برداري صورت گرفت. با رسم نمودار شولر، نتايج آناليز شيميايي نمونه¬ها نشان داد که يک نمونه غير قابل شرب، يک نمونه نامناسب و بقيه نمونه ¬ها در حد خوب تا متوسط بود. بر اساس نمودار ويلکاکس ، دو نمونه در کلاس C4-S2(خيلي شور - براي كشاورزي نامناسب)، پنج نمونه درکلاسC2-S1 (كمي شور - مناسب براي كشاورزي)، شش نمونه در کلاس C3-S1(شور - قابل استفاده براي كشاورزي) قرار گرفت. با محاسبه ضريب اشباعيت لانژيه(SI) شش نمونه خورنده و هفت نمونه رسوبگذار تشخيص داده -شد. در بحث كيفيت آب زيرزميني تفاوت در نوع سازند¬هاي موجود در حوزه باعث تفاوت بسياري در كيفيت آب زير¬زميني نيز شده است، بطوريكه چشمه سيرون كه از سازند كربناته شوريجه خارج مي¬ شود داراي بهترين كيفيت و چاه هاشمي كه در سازند شيلي آب تلخ حفر شده داراي نا مناسب¬ترين كيفيت مي¬باشد.

متن کامل مقاله