عنوان
ارزيابي عملکرد پرده آب بند سد خيرآباد نيکشهر با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق
نویسنده (گان)
مهناز مالکي
چکیده مقاله
جهت جلوگيري از نشت آب روش هاي مختلف آب بندي در محل پي سنگ ساختگاه سد ها استفاده مي شود. تا از يک سو ميزان نشت آب به حداقل برسد و از سوي ديگر مسير حرکت آب در زير محور سد طولاني تر گردد. يکي از روش هاي متداول جهت حفظ پايداري هيدروليکي سد هاي خاکي جهت جلوگيري از نشت و فرسايش داخلي در پي سد، استفاده از روش تزريق پرده آب بند است. تزريق روشي است که توسط آن مايع تزريق به خلل و فرج و درز و شکاف و حفره هاي محيط سنگ و يا خاک نفوذ کرده و موجب بهبود خواص ژئومکانيکي محيط مي شود. بررسي کارايي طرح هاي آب بندي به منظور برآورد مقدار تراوش، پس از اجرا لازم است. در اين مقاله: بررسي عملکرد پرده آ ب بند در سد خيرآباد که سدي با هسته رسي و با ارتفاع 1/41 متر و در 12 کيلومتري نيکشهر قرار دارد مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق مشخص شد که پرده آب بند در تکيه گاه چپ عملکرد خوبي ندارد.

متن کامل مقاله