عنوان
بررسي تأثير پارامتر¬هاي هواشناسي و توپو¬گرافي بر شبيه¬ساز¬ي سطح ايستابي با استفاده از مدل LS-SVM(مطالعه موردي: دشت ايذه)
نویسنده (گان)
الهام رضائي
چکیده مقاله
شرايط اقليمي کشور ايران و محدوديت¬هاي آبي سال¬هاي اخير, مديريت صحيح و کار¬آمد منابع آب موجود به¬ويژه منابع آب زير¬زميني را اجتناب¬ناپذير مي¬نمايد. منابع آب زير¬زميني از منابع پر¬مصرف با قابليت استحصال آسان, به¬شمار مي¬آيند. محدوده مورد مطالعه با وسعتي حدود 388 کيلومتر¬مربع در استان خوزستان، بين طول¬هاي 45 49 تا 00 50 شرقي و عرض¬هاي 45 31 تا 00 32 شمالي قرار دارد. که از اين مساحت 173 کيلومتر¬مربع آن شامل دشت آبرفتي و ما¬بقي 215 کيلومتر¬مربع ديگر مربوط به بخش کوهستاني است. به منظور شبيه¬ساز¬ي سطح ايستابي منطقه از اطلاعات دوره¬ي آماري 90-86 مربوط به پارامتر¬هاي هوا¬شناسي مربوط به مجموع بارندگي ماهانه به¬عنوان پارامتر تغذيه در منطقه و مجموع تبخير ماهانه به¬عنوان عامل تبخير در نظر گرفته شد. همچنين از پارامتر¬ توپو¬گرافي(تراز سطح زمين), پارامتر مختصات چاه¬هاي مشاهداتي و سطح ايستابي ماه قبل, استفاده شد. در بخش مدل¬سازي از مدل حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان(LS-SVM) استفاده گرديد. در اين بخش 14 مدل از ترکيب¬ پارامتر¬هاي بالا مورد ارزيابي قرار گرفتند. در نهايت ترکيب شامل پارامتر¬هاي بارندگي ¬ماه مورد¬نظر, تراز سطح زمين و سطح ايستابي مربوط به ماه قبل با بر¬خورداري از (0.9983R2=, 2.3489RMSE=, 1.6742= MAE, 0.2122 =MAPE) بهترين مدل را ارائه نمود. نتايج به¬دست آمده نشان¬دهنده اهميت نسبتاً بيشتر عامل تغذيه بر سطح ايستابي نسبت به عامل تبخير و نيز نشان¬دهنده تأثير بيشتر تراز سطح زمين نسبت به مختصات چاه¬هاي مشاهداتي بر سطح ايستابي دشت ايذه مي¬باشد. در نهايت مي¬توان ¬مدل پيشنهادي LS-SVM را به¬عنوان مدلي با دقت و سرعت پردازش بالا در حل مسائل غير¬خطي علوم آب پيشنهاد نمود.

متن کامل مقاله