عنوان
ارزيابي وضعيت موجود مديريت پسماند در شهر رامهرمز
نویسنده (گان)
فرشته کيانفرد
چکیده مقاله
رشد روزافزون جمعيت، به تبع آن افزايش توليد مواد زايد و محدويت محيط هاي مناسب دفع محققين را برآن داشته تا موضوع مديريت بهينه مواد زايد مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد. در ايران مديريت و ساماندهي مواد زايد در بسياري از شهرها هيچگونه مطابقتي با استانداردهاي معمول محيط زيست ندارد و سلامت محيط زيست در بسياري از شهرها در معرض خطر مي باشد. در اين تخقيق مديريت پسماند در شهر رامهرمز در شرق استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفته است. وضعيت موجود مديريت پسماند در اين شهر نابسمان بوده و به روش سنتي و غير علمي انجام مي شود. در اين تحقيق ابتدا با مطالعه و جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه مديريت پسماند شهري به بررسي وضعيت کنوني پرداخته شده است. در اين راستا از طريق برداشت هاي ميداني، جمع آوري اطلاعات از شهرداري و سازمان هاي مرتبط اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده است. درادامه ارزيابي سلسله مراتب مديريت پسماند در اين شهر انجام گرديد و راه حل هايي براي مديريت بهينه پسماندها ارائه گرديد.

متن کامل مقاله