عنوان
پهنه بندي بافت خاک درگستره شهر شاهرود
نویسنده (گان)
محسن محمدي
چکیده مقاله
شهرشاهرود درحد فاصل دو پهنه ساختاري البرز شرقي و ايران مرکزي و در قسمت شمالي دشت شاهرود، بر روي نهشته هاي جوان کواترنري قرار گرفته است. در اين تحقيق ابتدا با جمع آوري اطلاعات بيش از140 گمانه بانک اطلاعات ژئوتکنيک شاهرود تشکيل و ازآن براي تهيه نقشه بافت غالب خاک سطحي استفاده شده است. سپس با بررسي هاي مختلف زمين شناسي مهندسي از قبيل برداشت ترانشه اي، برداشت صحرايي، تفسير عکس هاي هوايي و غيره در گستره شهر شاهرود و در نظر گرفتن چندين پارامتر، خاک سطحي به 6 پهنه تقسيم شده است. بطور کلي در حاشيه رخنمون هاي شمالي شهر، بافت خاک اغلب شني – ماسه اي و در مرکز شهر خاک هاي رسي و سيلتي بافت غالب مي شوند و تغيير بافت خاک دراين گستره به صورت اتفاقي است. در نهايت از مقاطع عرضي براي پي بردن به چگونگي تغييرات عمقي و جانبي بافت خاک استفاده شده است.

متن کامل مقاله