عنوان
بررسي اثرات زيست محيطي سدبار
نویسنده (گان)
نسترن رسول زاده
محمد کرباسي
چکیده مقاله
سد خاکي بار در شمال شرقي ايران و در نزديکي شهر نيشابور(استان خراسان رضوي) قرار گرفته است. سد باعث کاهش خطر سيل در پايين دست مي¬گردد و فرصت ذخيره سازي آب را درمخزن خود فراهم مي¬آورد. يکي از مسائل مهم در خصوص احداث سدها اثرات زيست¬محيطي مي¬باشد که در مرحله ساخت و ساز و بهره¬برداري آن بر اکوسيستم منطقه تحميل مي¬گردد. شناسايي اثرات زيست-محيطي، بخش عمده و اصلي را در روند مطالعات ارزيابي زيست¬محيطي تشکيل مي¬دهد. دامنه تاثيرات احداث سدها از مرز فوقاني حوزه آبريز تا پاياب همچون مصب، مناطق ساحلي و مناطق دور از کرانه ساحلي گسترده است و تمام حوزه آبخيز رودخانه پاياب سد را شامل مي شود. در تحقيق حاضر، اثرات ايجاد سد¬ اصلي بار، در دو بخش اثرات فاز ساختماني و مرحله بهره¬برداري (از ديدگاه زمين شناسي)مورد بحث و بررسي قرار¬گرفته¬است. با استفاده از تحقيقات به عمل آمده و اطلاعات موجود تاثير احداث سد بر پارامترهايي نظير آبهاي¬سطحي، آبهاي¬زيرزميني، خاک، ريخت¬شناسي و اثر بر پايين¬دست مورد بررسي قرار¬گرفته است. با اجراي اين طرح بخشي از نياز آب شرب مردم شهر نيشابور تامين خواهدشد که در صورت عدم اجراي اين طرح، مردم اين شهر با کمبود جدي آب مواجه خواهند شد. در نتيجه¬گيري نيز به ضرورت احداث سد باتوجه به پارامترهاي مورد بررسي اشاره ميگردد.

متن کامل مقاله