عنوان
تعيين بافت و رطوبت خاک با استفاده از روش¬ GPR و مقايسه نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهي، مطالعه موردي محوطه پرديس دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهرود
نویسنده (گان)
افسانه مصري
ابوالقاسم کامکار روحاني
چکیده مقاله
در محوطه پرديس دانشکده کشاورزي شاهرود، برداشت¬هاي ژئوفيزيکي به روش رادار نفوذي به زمين (GPR) در طول خطوط پروفيل مختلف با هدف بررسي کارايي اين روش در تشخيص کيفي بافت و رطوبت خاک زمين انجام شد. به طور کلي نتايج حاصل از اين برداشت¬ها انطباق خوب و قابل قبولي با نتايج آزمايشگاهي نمونه¬هاي خاک گرفته شده از عمق¬هاي مختلف و نسبتاً کم در زير سطح زمين داشت. عمق نسبتاً بالاي نفوذ امواج رادار در قسمت مرکزي پروفيل شماره يک به مقدار رس و رطوبت کم در اين قسمت نسبت داده شد که اين نتيجه همخواني خوبي با نتايج آزمايشگاهي داشت. همچنين عمق ناچيز نفوذ امواج رادار در ابتدا و انتهاي پروفيل شماره سه حاکي از رسانندگي بالاي منطقه به علت موادرسي متراکم و با رطوبت بالا تفسير شد که اين مطلب نيز توسط نتايج آزمايشگاهي تاييد شد.

متن کامل مقاله