عنوان
بررسي جابجايي بين ميخ و خاک در شيب هاي ميخ کوبي شده تحت بارهاي ديناميکي
نویسنده (گان)
سينا حاجتي ضيابري
علي عبداللهي چکوسري
چکیده مقاله
ديوار هاي ميخکوبي شده به صورت گسترده در پايدارسازي گودبرداري ها و شيب ها استفاده مي شود. اين روش موجب افزايش مقاومت برشي توده خاک و محدود کردن تغيير مکانهاي احتمالي توده خاک مي شود.. در اين زمينه، مسئله اي که کمتر به آن پرداخته شده، اثرات نيروهاي ديناميکي بر روي سيستم هاي ميخ کوبي شده مي باشد. بنابراين لازم است تاثير زلزله بر روي رفتار و عملکرد شيب هاي ميخ کوبي شده مورد بررسي قرار گيرد. حداکثر جابجايي افقي و عمودي بين ميخ و خاک تحت شتاب نگاشت هاي به کمک شبيه سازي در نرم افزار ABAQUS انجام گرفته است. سپس مطالعه پارامتريک انجام شده روي عوامل موثر بر جابجايي افقي و عمودي بين ميخ و خاک شيب ميخ کوبي شده نشان داده شد، که با افزايش پارامترهاي چسبندگي و زاويه اصطکاک داخلي خاک و مدول الاستيسيته، حداکثر جابجايي افقي و قائم بين ميخ و خاک کمتر شده، که در اين ميان نقش زاويه اصطکاک داخلي خاک در کاهش اين جابجايي ها موثرتر از نقش چسبندگي خاک و مدول الاستيسيته مي باشد. ضمنا اثر ارتفاع شيب و فاصله ميخها نيز بر روي حداکثر جابجايي افقي و قائم بين ميخ و خاک مورد بررسي قرار گرفته که با افزايش ارتفاع شيب، افزايش يافته و با افزايش فاصله ميخها، نيز افزايش داشته اند و فاصله معقول براي ميخها تعيين شده است.

متن کامل مقاله