عنوان
بهسازي خاک در حفاري تونل مکانيزه به¬روش EPB –خط 2 قطار شهري مشهد
نویسنده (گان)
ايمان عطار
چکیده مقاله
مصالح حفاري شده به وسيله دستگاه¬هاي TBM نوع EPB که متشکل از مخلوطي از لايه¬هاي خاک و آب است، بايد توان انتقال يکنواخت فشار زمين از چمبر به سينه کار تونل را داشته باشند. بعلاوه اينکه، بايد نفوذپذيري کمي را در برابر فشار آب زمين داشته و امکان پيوستگي و قابليت کنترل خروج مصالح حفاري شده را از درون محفظه تخليه نخاله حفاري دارا باشد. هدف از بهسازي خاک، تغيير ويژگي¬¬هاي خاک مي-باشد، به طوري که بتوان توده¬اي از خاک نرم و قابل فشرده شدن، با نفوذپذيري کم، زاويه اصطکاک داخلي و مقاومت برشي پايين و چسبندگي قابل کنترلي را ايجاد نمود. مواد اصلاح¬کننده شرايط خاک را دوغاب بنتونيت، فوم¬ها، پليمرها و يا حتي آب تشکيل مي¬دهند که در مناطق مختلف ماشين TBM از جمله، در نقاط جلو و پشت کله حفار(کاترهد)، سيستم حمل و نقل خاک حفاري شده و اطراف سپر به اندازه مناسب تزريق مي¬شوند. از اينرو در تحقيق حاضر سعي شده است علاوه بر معرفي مکانيزم عملکرد سيستم تزريق مواد اصلاح¬کننده خاک در ماشين EPB ، تاثير اين مواد و بخصوص فوم در هريک از ساختارهاي ژئوتکنيکي متنوع مورد بررسي قرارگيرد. در پايان به پيش بيني و تخمين ميزان پارامترهاي فوم براي محدوده مشخصي از خط 2 قطار شهري مشهد پرداخته شده است.

متن کامل مقاله