عنوان
تحليل ميدان تنش هاي برجا در سازندهاي مختلف يکي از ميادين نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
نویسنده (گان)
صابر تقي زاده
محمد آبديده
چکیده مقاله
تعيين ميدان تنش يا به عبارت ديگر ،محاسبه جهت و مقدار تنش هاي اصلي ،نقش کليدي در بسياري از جنبه هاي هاي توليدي و اکتشافي نفت و گاز را ايفا مي کند. دست يابي به راه حل هاي علمي و مهندسي در مسائل تنش هاي پيرامون چاه نيازمند اطلاع دقيق از موقعيت تنش در عمق مي باشد. دراين مقاله با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي،به بررسي 5 سازند که از اهميت بيشتري به لحاظ تنوع ساختار و ليتولوژي و نيز تأثير آنها در توليد از مخزن مورد مطالعه برخوردار هستند پرداختيم. استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي از اين جهت مورد توجه قرار گرفته است که به لحاظ وسعت محدوده و عمق نفوذ بسيار زياد در لايه هاي مختلف زمين (از چند متري سطح زمين تا عمق هاي بسيار زياد) نسبت به ساير روش ها امتياز ويژه اي دارد. ابتدا به محاسبه مدول هاي الاستيک سنگ مخزن در حالت ديناميکي پرداخته و بعد از تبديل آنها به حالت استاتيکي ،به محاسبه مقاومت تک محوري سنگ مخزن مناسب با آن پرداخته شده است. سپس با استفاده از روابط موجود ،تنش هاي اصلي در سازندهاي مورد نظر محاسبه شده است .در نهايت نمودارهاي مربوطه را رسم کرده و به تحليل ميدان تنش پرداخته شد. در مهندسي نفت پايه تمام محاسبات مكانيك سنگي همين تنش هاي ذكر شده مي باشد كه پايه اي جهت تصميم گيري در عمليات هاي وابسته به ژئو مكانيك مانند پيش بيني توليد ماسه،آناليز پايداري ديواره چاه، شكست هيدروليكي و فرونشست مخزن مي باشد.

متن کامل مقاله