عنوان
طراحي مدل ژئومکانيکي و تعيين محدوده پنجره ايمن گل حفاري در سازندهاي توليدي يکي از ميادين نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
نویسنده (گان)
صابر تقي زاده
محمد آبديده
چکیده مقاله
امروزه يکي از مباحث مطرح در صنعت نفت دنيا، تهيه مدل ژئو مکانيکي از چاه هاي نفت و گاز مي باشد. تهيه چنين مدلي مستلزم استفاده از داده هاي مختلف اعم از داده هاي پتروفيزيکي که از نمودارگيري چاه بدست مي آيد ،داده هاي لرزه نگاري سه بعدي و غيره مي باشد. در اين مقاله با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي ،يک مدل ژئو مکانيکي از 3 سازندي که در ميدان مورد نظر توليدي به حساب مي آيند ،تهيه گرديد.بر اين اساس خواص الاستيک سنگ مخزن در حالت ديناميک و استاتيک محاسبه شده و سپس از طريق همين خواص و ساير اطلاعات و روابط موجود ،به محاسبه مقاومت تراکمي تک محوري(UCS) اقدام گرديد.در مرحله بعد ،تنش هاي برجا و القايي محاسبه و براساس اندازه و مقدار تنش هاي برجا ،رژيم تنش در سازندهاي مورد نظر تعيين شده است.رژيم تنش ،معيار بسيار مهمي در تحليل ميدان تنش زمين مي باشد.در قدم بعد با استفاده از خواص استاتيک و تنش هاي برجا و القايي ،معيار شکست براي سنگ مخزن انتخاب شده و براساس اين معيار ،مدل ژئو مکانيکي سنگ مخزن در هرکدام از سازندها طراحي گرديده و پنجره ايمن و پايدار گل حفاري تحليل شده است.

متن کامل مقاله