عنوان
مطالعه خصوصيات زمين¬شناسي مهندسي سنگ آهک آسماري در مقطع نمونه (50 کيلومتري جنوب شرق مسجد سليمان)
نویسنده (گان)
ماشاالله خامه چيان
محمدرضا نيکودل
ميثم قاسمي قهساره
چکیده مقاله
چکيده: شناخت خصوصيات زمين¬شناسي مهندسي سازندهاي سنگي ايران به عنوان يک ضرورت مطرح است. در اين تحقيق با انجام آزمايشات مکانيک سنگ بر روي 9 نمونه از سنگ آهک¬هاي سازند آسماري واقع در مقطع نمونه (50 کيلومتري جنوب شرقي مسجد سليمان) ويژگي¬هاي زمين¬شناسي مهندسي آنها بررسي شده است. سنگ آهک¬هاي سازند آسماري مقاومت متوسط دارند و بر طبق رده¬بندي دير و ميلر (Deere and Miller, 1966) در رده C قرار مي¬گيرند. سرعت موج محاسبه شده براي نمونه¬هاي مورد مطالعه بر طبق طبقه¬بندي آنون (Anon, 1979) در ردهء¬ بسيار زياد مي¬باشد.

متن کامل مقاله