عنوان
مروري بر عملکرد سيستم‌هاي پمپاژ و تصفيه در رفع آلودگي آبهاي زيرزميني
نویسنده (گان)
مهسا طاهري
تقي عبادي
چکیده مقاله
پمپاژ و تصفيه يکي از رايج‌ترين تکنولوژي‌هاي استفاده شده براي آلودگي زدايي از آبهاي زيرزميني‌ است. اين سيستم تصفيه شامل پمپ نمودن آب زيرزميني به سطح زمين، حذف نمودن آلاينده‌ها، و سپس بازگرداندن آب تصفيه شده به داخل زمين يا تخليه آن به آب سطحي و يا تصفيه خانه فاضلاب شهري است. در اين راستا توجه به ويژگي‌هاي هيدروليکي منطقه، طراحي سيستم پمپاژ و نيز خواص فيزيکي و شيميايي آلاينده‌ها جهت تصفيه آلودگي داراي اهميت فراوان است. مقاله حاضر به بررسي عملکرد سيستم پمپاژ و تصفيه و همچنين ارائه راهکارهايي جهت ارتقاء آن مي‌پردازد.

متن کامل مقاله